Skip to content

Privacy Statement

 
 
Privacy Statement

Dit is de Privacy Policy van clevergig BV (hierna te noemen "clevergig", "wij", "ons" of "onze"), een onderneming met adres Fritz Dietrich Kahlenbergstraat 7B, Amsterdam. clevergig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65595335.

clevergig hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Bij het gebruik van onze website(s) en onze "online dienst clevergig" wordt in een aantal gevallen naar je persoonlijke en zakelijke gegevens gevraagd. Deze gegevens hebben wij van je nodig om onze website en online dienst clevergig voor jou beschikbaar te stellen en beschikbaar te houden.

Wij beschermen je gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik. Als het gaat om persoonsgegevens passen we altijd de van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot je privacy toe, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). In dit Privacy Statement leggen we uit hoe we met je persoonsgegevens omgaan en hoe we de wet toepassen

Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.clevergig.nl (de “Website”), de webapp app.clevergig.nl (de "Webapp") en applicatie (de “App”). Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website, Webapp en App ("Gebruikers"). Door het gebruiken van onze Website, Webapp en App, begrijp je en ga je akkoord dat clevergig een platform biedt voor het plaatsen van inhoud, inclusief foto’s, reacties en andere materialen (“Gebruikers Inhoud”).

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die je ons verstrekt:

 1. Naam
 2. Telefoonnummer
 3. Gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres wanneer je je registreert voor een clevergig account
 4. Profiel-informatie die je verstrekt via je account
 5. Gebruik van functionaliteit van de Website, Webapp en App
 6. Communicatie tussen clevergig en jou (wij mogen je dienst-gerelateerde e-mails sturen)

 

Log file informatie

Wij verzamelen informatie die je browser stuurt wanneer je onze Website, Webapp en App bezoekt. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals je IP-adres, browser-type, browser-versie, uw locatie, de pagina’s van onze Website, Webapp en App die je bezoekt, de tijd en datum van je bezoek, de tijd die je besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

 

Metadata

Metadata zijn meestal technische gegevens die worden geassocieerd met Gebruikers Inhoud. Zo kan metadata beschrijven hoe, wanneer en door wie een deel van de Gebruikers Inhoud werd verzameld en hoe deze Inhoud is geformatteerd. Gebruikers kunnen metadata toevoegen aan hun Gebruikers Inhoud door een hashtag (trefwoorden markeren als u een foto plaatst), geotag (locatie op een foto markeren), reacties of andere gegevens toe te voegen. Dit maakt Gebruikers Inhoud makkelijker doorzoekbaar voor anderen en interactiever.

 

Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website, Webapp en App te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw computer of andere apparaten, onze Website, Webapp en App, de webpagina’s die je bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website, Webapp en App. Deze tools gebruiken "cookies". Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over je log-informatie en log-gedrag. Google analytics installeert een permanente cookie op je web browser om je te identificeren. De cookie kan door niemand anders dan Google worden gebruikt. Google’s bevoegdheid om informatie te gebruiken en delen wordt beperkt door de "Google Analytics Terms of Use" en de "Google Privacy Policy". Je kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen.

clevergig gebruikt remarketing diensten om te adverteren op websites van derden nadat je onze Website, Webapp en App hebt bezocht. Wij, en derden partijen waar wij mee samenwerken, gebruiken cookies om de advertenties die getoond worden op basis van je voorgaande bezoeken, te optimaliseren.

Google: Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc. Je kunt je afmelden voor Google Analytics for Display Advertising door de Google Ads Settings page te bezoeken: http://www.google.com/settings/ads. Google adviseert ook om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - te installeren voor je web browser. Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u de volgende pagina bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website, Webapp en App te ondersteunen en verbeteren door:

 1. informatie te onthouden, zodat een bezoeker niet steeds opnieuw hoeft in te loggen
 2. het verbeteren en testen van de doeltreffendheid van de website
 3. de bezoeker toegang te geven tot zijn informatie nadat de bezoeker is aangemeld
 4. de statistieken in kaart te brengen, zoals het totaal aantal bezoekers en verkeer op de website
 5. technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren
 6. nieuwe producten en functies te testen of te ontwikkelen
 7. de bezoeker te informeren over de acceptatie van zijn bestelling
 8. de bezoeker te informeren over het verloop van zijn bestelling

 

Communicatie

Wij mogen je informatie gebruiken om je te contacteren met nieuwsbrieven of marketing - en promotiedoeleinden die voor jou interessant kunnen zijn. Je kunt je afmelden voor deze communicatie door op afmelden te klikken.

 

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen je (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

 

Zeggenschapswijziging

Wanneer clevergig, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website, Webapp en App zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

 

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot je informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kunnen worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

 

Beveiliging en veiligheid

clevergig heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website, Webapp en App wordt beveiligd (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, clevergig kan niet verzekeren dat de informatie op de Website, Webapp en App niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van uw unieke wachtwoord en account-informatie en voor het beheren van de e-mails tussen u en clevergig. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

 

Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die buiten Nederland bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen.

 

Bewaartermijn

In overeenstemming met de wet, bewaart clevergig persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden.

 

Inzage, correcties en recht van verzet

Wanneer je inzage wilt tot uw gegevens of als je je gegevens wilt wijzigingen of verwijderen indien deze onjuist, irrelevant of onvolledig zijn, dan kun je contact opnemen met clevergig door een e-mail te sturen naar info@clevergig.nl.

 

Jouw rechten

De wet geeft je bepaalde rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit zijn: het recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking, bezwaar en dataportabiliteit. Deze zullen we kort aan je uitleggen.

Recht op inzage

Het recht op inzage houdt in dat wij jou op jouw verzoek moeten laten weten welke persoonsgegevens we van je verwerken.

Recht op rectificatie

Het recht op rectificatie houdt in dat wanneer de persoonsgegevens onjuist zijn wij deze op jouw verzoek moeten corrigeren.

Recht op wissing

Het recht op wissing houdt in dat wanneer wij, gezien het doel van de verwerking, te veel, te weinig of niet ter zake doende persoonsgegevens verwerken en je de gegevens zelf niet kunt verwijderen je ons kunt verzoeken die te wissen.

Recht op beperking

Het recht op beperking houdt in dat wanneer jij - van mening bent dat de gegevens niet juist zijn of dat de verwerking van de gegevens onrechtmatig of onnodig is maar in verband met jouw juridische positie niet gewist kunnen worden - bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking (zie hierna) je ons kunt verzoeken de verwerking op te schorten. Wij mogen dan - uitzonderingen daargelaten - de persoonsgegevens zonder jouw toestemming alleen nog opslaan tot duidelijk is of je standpunt terecht is. Dit geldt ook voor de verwerkers, die wij moeten informeren.

Recht op bezwaar

Het recht op bezwaar houdt in dat je je kunt verzetten tegen de verwerkingen voor de doeleinden als genoemd onder 2c en tegen geautomatiseerde besluitvorming (het tonen van advertenties op basis van een geautomatiseerde analyse van je online gedrag) (gegevens onder 2d) . Wij staken dan de verwerking.

Recht op dataportabiliteit

Het recht op dataportabiliteit houdt in dat je ons bij beëindiging van je abonnement kunt verzoeken de persoonsgegevens die we van jou hebben verkregen in een CSV bestand aan jou ter beschikking te stellen zodat je ze ergens anders kunt (laten) verwerken. Als je klant bent kun je je verzoek om één van de genoemde rechten uit te oefenen aan ons richten door een support-ticket aan te maken in de clevergig omgeving. Als je geen klant bent kun je je verzoek per e-mail richten aan: info@clevergig.nl waarna wij je identiteit zullen controleren. Wij zullen binnen een maand op jouw verzoek reageren. We zullen je laten weten wat de eventuele consequenties zijn van het voldoen aan jouw verzoek (bijvoorbeeld dat we de dienst niet meer kunnen leveren terwijl jij nog wel gebonden bent aan je financiële verplichtingen aan ons tot het contract rechtsgeldig is opgezegd). Als we van mening zijn dat we goede redenen hebben om je verzoek te weigeren zullen we je die redenen in onze reactie laten weten. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat wij door aan je verzoek te beantwoorden onze rechten niet meer kunnen uitoefenen. Tot slot berichten wij je dat mocht je van mening zijn dat wij door onze verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd met de wet handelen we dat graag vernemen. We proberen dan met jou een oplossing te vinden om tegemoet te komen aan je bezwaren. Komen we er toch niet uit dan kun je een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie hiervoor de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of diensten van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, Webapp en App, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer je een link gebruikt om van onze Website, Webapp en App naar een andere applicatie, website of dienst te gaan. Je gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder de partijen die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid. Je gaat akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor derden die u toegang heeft gegeven tot uw Gebruikers Inhoud. Wanneer je gebruik maakt van een applicatie, website of diensten van derden, en je deze derden toegang geeft tot je Gebruikers Inhoud, is dit voor eigen risico.

 

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar ("Kinderen"). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als je vermoedens hebt dat je kind zonder je toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan ons, dan kun je contact met ons opnemen via info@clevergig.nl.

 

Wijzigingen

clevergig kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. Je wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

 

Contact

Wanneer je vragen hebt over deze Privacy Policy, dan kun je contact opnemen met clevergig door een e-mail te sturen naar info@clevergig.nl.